Ейнджъл Травел ООД е дружество, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски Регистър, със седалище и адрес на управление : гр.София,ул Цар Симеон 157 с ЕИК:201704162

Контактите на дружеството са: тел: 0895653544, имейл: office@angeltravel.bg

В следващите точки от настоящия договор са описани Общите условия за ползване на предоставяните от нас услуги посредством нашия интернет сайт.

Потребителят заявява, че е запознат и съгласен с общите условия за ползване на сайта и декларира това с активно поведение (кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам общите условия”, което означава, че приема настоящите Общи условия) или запазване на пасивно поведение (ненапускане на сайта).
I.Пояснение на използваните в сайта термини :

В настоящите общи условия и навсякъде в сайта посочените по-долу термини са употребени в следния смисъл:

а) „Сайтът/сайта” – интернет платформата Бест Праис
б) „Клиент” – това е потребител на сайта, който ще извърши покупка на ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително известни и обявени в сайта условия;

в) „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката и/или услугата, описана в сайта и посочена във ваучера;

г) „Ваучер” – вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително обявени на сайта условия;

д) „Приносител на ваучер” – физическо лице, което държи ваучер, независимо от основанието и начина, по който е установило държането си, и което се явява пред посочения във ваучера търговец, за да получи стоката или услугата, посочена във ваучера. Приносителят на ваучера може да е различен от лицето, посочено във ваучера;

е) „Сделка” – публикувано в сайта предложение за закупуване на ваучер за определена стока или услуга;

ж) „Активиране на сделка” – моментът, след който всички закупени ваучери дават право на техните приносители да получат стоката или услугата, посочена в тях. Активирането на сделка настъпва след настъпването на предварително посочено в сайта условие, което най-често е закупуването на предварително обявен минимален брой ваучери (1), за определената стока/услуга;

з) „Край на сделката” – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определена стока или услуга. Този момент е предварително обявен на сайта, но Ейнджъл Травел ООД  има право по своя преценка да обяви край на сделката и преди изтичане на обявеното на сайта време;

и) „Срок на валидност на ваучер” – срокът, след изтичането на който търговецът има право да откаже да извърши доставката на стока или услуга, посочена във ваучера. Срокът на валидност на ваучера се обявява на сайта за всяка отделна сделка.

й) „Виртуален ПОС терминал” – платежна страница на обслужващата сайта банка, към която клиента се пренасочва за въвеждане на картовите данни при извършване на плащане.

к) "Микросметка" - сметка на потребител, създадена в платежната система ePay.bg

 

II. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТОНА ТАЛОНИ

1. Общи
При регистрация в Бест Праис Вие давате своето изрично съгласие Бест Праис /Ейнджъл Травел ООД да съхранява в базата си данни Вашият e-mail адрес, както и да Ви изпраща рекламни съобщения във формата на ежедневен бюлетин. Ежедневният бюлетин не е задължително условие, за да ползвате услугите, предоставяни от сайта. Можете да се откажете от него по всяко време като се отпишете от линка, приложен във всяко писмо, представляващо рекламен бюлетин от Бест Праис.
2. Фирмата полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
3.Ейнджъл Травел  не гарантира за достоверността на предоставените оферти от Партньорите. Ейнджъл Травел ООД  по смисъла на закона за защита на потребителите (ЗЗП) се явява единствено и само посредник между Партньорите и крайните потребители, приели условията за ползване на сайта и не е страна в търговските отношения между тях. Всички искове и претенции, произтичащи от ЗЗП, следва да бъдат уточнени единствено и само между Партньора и крайните потребители. С използването на услугите, предлагани от сайта, Вие декларирате, че сте съгласни с условието да заплатите за стоката или услугата, за която ще получите талон, който в последствие ще можете да размените за тях, авансово. Кореспонденцията и/или участието в закупуването на оферти, предоставени от сайт Бест Праис Партньори, както и всички други търговски взаимоотношения с тях са единствено и само между Вас ,Бест Праис/Ейнджъл Травел ООД  и Партньорите. Ейнджъл Травел ООД не носи никаква отговорност за възникнали вреди и/или щети, произтичащи от тези взаимоотношения или контакти.

III. Условия за продажба:

Право за продажба на стоки и/или услуги чрез сайта www.bestprice.bg имат всички регистрирани по смисъла на българското търговско законодателство юридически лица, които декларират съгласие с изложените в сайта условия за ползване ,както и съгласие с договора за предоставяните услуги от Бест Праис, в който са регламентирани всички правни,финансови и други условия между страните, съответно Бест Праис и така наречените в сайта Партньори.

VI. Условия за закупуване

Всеки потребител на услугите, предоставяни от сайта, има право да закупи талон, който може да бъде разменен срещу точно упомената стока или услуга от предоставящия стоката или услугата, под формата на оферта, Партньор, единствено и само след деклариране, че е съгласен с изложените в сайта правила за ползване . При използване услугите на сайта, респективно закупуване на ваучер, ще бъде прието, че потребителят е приел и разбира условията за ползване с всички произтичащи от това обстоятелства. За закупуване на талон е нужно крайният потребител да извърши напълно безплатна регистрация. При регистрацията се събира необходима информация, при отказ за предоставяне на събираната информация ще бъде отказан достъп до предлаганата услуга. Регистрация е необходима само за закупуването на талон, разглеждането на сайта става абсолютно свободно, без нужда от регистрация.При закупуване на стока или услуга при заплащане на Каса на Изи пей преводните такси з за сметка на Ейнджъл Травел ООД, ако клиента се откаже от стоката или услугата по не вина на търговеца, клиента заплаща преводната такса и се удържа такса анулация в размер на 50 лв !

V. Използване на талона:

След избор на оферта, избиране на метод за плащане и заплащане на офертата всеки потребител получава своя талон ако офертата е активна в "Моите Ваучери".След успешно приключване на офертата всеки, закупил талон за нея, получава в aкaунтa си код, парола, допълнителна информация и линк към талона. Всеки талон притежава уникален 8 цифрен код и 6 символна парола, които удостоверяват достоверността и валидността му. Кодът и паролата за всеки един талон и оферта са генерирани на случаен принцип.

Ейнджъл Травел ООД  се задължава да възстанови всички суми в пълен размер за придобити талони единствено и само в случаите които:


- При анулиране на резервация не по вина на доставчика клиента си заплаща таксите по въстановените суми за всички преводи!
- Партньорът на Ейнджъл Травел  вече не съществува преди да бъде преведена сумата генерирана от дадена оферта/и и изтече валидността на талона и не сте могли да получите стоките или услугите, срещу които се разменя, предоставяния от нас и Бест Праис Партньора, талон.

 

Всеки Партньор получава партньорски акаунт, в който може да следи статистики за своите оферти в реално време, както и да провери валидността на всеки един ваучер. След приключване на активна оферта, всеки потребител може да принтира ваучер или да запише кода и паролата му, с които да удостовери автентичността му. Всеки ваучер може да бъде използван само веднъж! Ваучерите не са поименни, съдържат само въведената при регистрация данни и дават право за използването му на неговия физически преносител и/или владелец. Бест Праис не носи отговорност ако трето лице упражни правото на използване на ваучер без знанието на закупилия го потребител, както и за достъп от трети лица до потребителския профил на регистриран потребител вследствие неспазване конфиденциалността на предоставените данни от този потребител като пароли, e-mail адреси и/или други данни и всички произтичащи от това обстоятелства. Всеки ваучер има минимален срок на валидност минимум 2 седмици. По желание на Партньорите този срок може да бъде удължен според техните изисквания, но не може да бъде намален. Същинското използване на ваучера става след представянето или на записаните код и парола или на самия ваучер на съответния Партньор.


VI. Спорове
Всички неуредени спорове и въпроси, в настоящите условия за ползване и/или декларацията за поверителност, се решават на добра воля между страните или се прилагат законовите разпоредби на действащото към момента на възникване на спора, законодателство на Република България!

 

Надзорни органи 

Комисия за защита на потребителите – aдрес: гр. София 1000, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 0700 11122; e-mail: info@kzp.bg; Уеб сайт: https://kzp.bg.

 

© 2014-2020 bestprice.bg All rights reserved