Политика за поверителност на личните данни на Ейнджъл Травел ООД

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Ейнджъл Травел ООД

Мол: Павлина Янкова

ЕИК/БУЛСТАТ: 201704162

Адрес на управление: София, 1303, ул. Цар Симеон №157

Офис: София, 1303, ул. Пиротска № 87

E-mail: office@angeltravel.bg

Телефон: +359 897 940 043 /  +359 895 653 544

Удостоверение за администратор на лични данни:  № 367345

Политика за поверителност на личните данни на Ейнджъл Травел ООД

Политиката за поверителност на личните данни има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Ейнджъл Травел ООД, включително:

 • какви лични данни събираме за Вас?
 • каква е целта на тяхното събиране?
 • как и за какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • с кого споделяме Вашите лични данни?
 • как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност на личните данни?
 • какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 • какъв е обхватът на нашата Политика за поверителност на личните данни?

С тази Политика за поверителност на личните данни, Ейнджъл Травел ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закони или други нормативен актове на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация или данни, които могат пряко или непряко да идентифицират дадено физическо лице. Пример за непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пример за пряко идентифициране е уникален идентификатор като ЕГН, име, презиме и фамилия, и др.

Какви лични данни може да събираме за Вас?

 • име, презиме и фамилия;
 • телефонен номер;
 • електронна поща;
 • адрес;
 • единен граждански номер или дата на раждане;
 • номер на лична карта или на друг документ за самоличност;
 • дата на издаване на лична карта или на друг документ за самоличност;
 • данни за банкова сметка /ако е необходимо възстановяване на вече платена сума/;
 • пол /когато това се изисква от доставчиците на съответната туристическа услуга (напр. авиокомпания)/;
 • данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди;
 • данни на малолетното/непълнолетното лице/лица, дадени от родител/настойник във връзка с изпълнение на продукти и услуги, предоставени от Ейнджъл Травел ООД
 • данни при попълване на различни форми, поместени на нашата уеб страница www.angeltravel.bg;
 • данни предоставени на други Туроператори и Турагенти, които предлагат услуги и продукти на Ейнджъл Травел ООД
 • технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате уеб страницата ни www.bestprice.bg (напр. IP адрес, уеб браузър, операционна система, типа устройство, от което посещавате уеб страницата и т.н.);
 • бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание Ейнджъл Травел ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни?

Ейнджъл Травел ООД събира и обработва Вашите лични данни пряко или чрез просредници /други туроператори и/или туристически агенти/, които предлагат услуги и продукти на Ейнджъл Травел ООД и по-конкретно въз основа на следното:

 • изпълнение на задълженията на Ейнджъл Травел ООД по договор с Вас;
 • получено изрично, ясно, свободно, доброволно и недвусмислено съгласие от Вас като клиент. Съгласието за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни се предоставя чрез посещение на място в нашия офис, чрез посещение на офис на агенция или на друг туроператор, наш партньор, или при регистрация на уеб страницата ни. Съгласието, което сте предоставили, винаги може да бъде оттеглено чрез изпращане на имейл до: office@angeltravel.bg ;
 • спазване на законовите задължения от страна на Ейнджъл Травел ООД пред националните данъчни, регулаторни и други органи, които се прилагат спрямо Ейнджъл Травел ООД
 • за целите на легитимния интерес на Ейнджъл Травел ООД, а именно: при определени условия и единствено при нужда, Ейнджъл Травел ООД ще предоставя лични данни на: резервационната система, чрез която ще бъде заявена и изпълнена конкретна резервация; на хотел; на въздушен и/или друг превозвач и на други доставчици на туристическа услуга (ако за целите на конкретното пътуване са ангажирани такива), на туроператор или на туристически агент (ако такъв се явява партньор на Ейнджъл Травел ООД по изпълнението на конкретно избрана туристическа програма), на застрахователни дружества, на визов център, както и евентуално на разследващи и други органи, на основание законовите разпоредби в България, които задължават Ейнджъл Травел ООД да разкрие информация за конкретен потребител и придружаващите го малолетни/непълнолетни лица/лице.

Какви са целите на събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни?

Ейнджъл Травел ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел да изпълни задълженията си към Вас, както и да помогне за изпълнение на Ваши права, включително, но не ограничено до:

 • индивидуализация на страна по договор;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответен продукт или услуга;
 • изпращане на информационни съобщения за нови продукти или услуги при регистрация за получаване на електронен информационен бюлетин;
 • за отговори на Ваши запитвания, мнения и препоръки;
 • в допълнение на горното, Ейнджъл Травел ООД има правен интерес да събира Ваши лични данни, защото без тях не може да Ви предостави продукт или услуга, към които имате интерес.

Как събираме и обработва Вашите лични данни?

За да Ви предостави продукти или услуги, Ейнджъл Травел ООД събира предоставените от Вас лични данни по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на форма за регистрация на уеб страницата ни на адреси: www.bestprice.bg;
 • чрез попълване на формуляри, договори и декларации, които са Ви предоставeни от служители или представители на Ейнджъл Травел ООД . Формулярите се предоставят и попълват в свободна форма, предоставена Ви на хартиен или електронен носител. Договорите и декларациите се предоставят от служители или представители на Ейнджъл Травел ООД  в бланкетна форма;
 • чрез посещение на уеб страница/и за използване на системата за онлайн резервации по програми на Ейнджъл Травел ООД 
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен или електронен носител;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб страницата ни www.bestprice.bg;
 • чрез обработка на информация за IP-адреси, биксвитки (cookies), операционна система, тип браузър и др.
 • Ейнджъл Травел ООД  събира личните Ви данните чрез следните средства: имейл; телефон; на място в офис на Ейнджъл Травел ООД , в офиса на друг туроператор – наш партньор или в офиса на туристическа агенция – наш партньор;


При обработката на Вашите лични данни Ейнджъл Травел ООД  спазва следните принципи, залегнати в Член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), а именно:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение до целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Ейнджъл Травел ООД  не събира и не обработва лични данни, които:

 • разкриват етнически произход;
 • разкриват расова принадлежност;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в различни организации;
 • разкриват генетични и биометрични данни;
 • разкриват данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

Ейнджъл Травел ООД  събира личните данни от лицата, за които се отнасят, включително данни на малолетно/непълнолетно лице/лица, които придружават. Ейнджъл Травел ООД  не извършва автоматизирано вземане на решения за лични данни.

Колко време Ейнджъл Травел ООД  съхранява Вашите лични данни?

В зависимост от основанието, на което събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни, срокът на съхранение е различен.

 • Вашите лични данни, отнасящи се за профила Ви в уеб сайта: www.bestprice.bg се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уеб сайта. 
 • Вашите лични данни се съхраняват съгласно Чл. 82. (10) от Закона за туризма и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни в изпълнение на договорни задължения към Вас.
 • Вашите лични данни се съхраняват съгласно Чл. 42. (1) от Закона за счетоводството и до отпадане на договорното основание, ако обработваме личните Ви данни във връзка с издаване на счетоводни документи по извършени плащания на база договорни отношения помежду ни.
 • След изтичането на сроковете, вписани в нормативните актове и в съответните закони в Република България, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.
 • Вие ще бъдете уведомени, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на договора или предоставена друг вид услуга от Ейнджъл Травел ООД както и спазване на легитимните ни интереси. 
 • Лични данни, които е задължено да пази по силата на приложимото законодателство спрямо Ейнджъл Травел ООД за съответния срок.

На кого и при какви обстоятелства може да предоставяме Вашите лични данни?

Ейнджъл Травел ООД  не предоставя Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

В зависимост от обстоятелствата по изпълнение на договорните отношения с Вас, личните Ви данни или конкретна част от тях,могат да бъдат предоставени на долуизброените лица:

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с уеб страницата;
 • Публични институции, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
 • Банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
 • Застрахователни и презастрахователни дружества;
 • Визови центрове;
 • Адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
 • Авиокомпании, туроператори, хотелиери, и всички партньори и доставчици на Ейнджъл Травел ООД, които са пряко и непосредствено обвързани с изпълнение на поетите договорни отношения.

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни. 

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Право на достъп 

Винаги може да ни попитате дали обработваме Ваши лични данни и ако го правим да бъдете уведомени за това каква информация съхраняваме, защо го правим и начините, по които я обработваме. Имате право и на копие от информацията.

Право на коригиране 

Ние бихме искали Вашите лични данни да са точни и актуални. Ако каквато и да било част от Вашите данни е неточна или неактуална, моля уведомете ни и ние ще я коригираме.

Право на изтриване 

Вие може да поискате от нас да изтрием Ваши лични данни, но за да бъде изпълнено искането, следва да са приложими съответни законови основания. Ние няма да изтрием информация за Вас, която сме длъжни да съхраняваме по закон или имаме друго основание да не изтриваме. Ще имаме на разположение един месец, за да отговорим на Вашето искане. Ако откажем да изтрием информацията, ще Ви обясним защо това е нашето решение.

Право на ограничаване на обработването 

Вие можете в определени случаи да поискате от Ейнджъл Травел ООД да не обработва личните Ви данни, включително и да не ги изтрива, за да защитите свои правни претенции

Право на възражение 

Както е посочено в тази Информация, в някои случаи ние обработваме личните Ви данни поради наличие на наш легитимен интерес. Вие имате право да възразите срещу това обработване. Ние ще прекратим обработване на данните, но само когато сме убедени, че интересът ни няма преимущество в конкретната ситуация.

Право на преносимост  

3.Политика за бисквитките "COOKIES" на Ейнджъл Травел ООД

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да Ви осигурим по-добро потребителско изживяване когато посещавате нашият интернет портал: https://bestprice.bg . Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано съдържание, когато посещавате нашия портал.Така  ни позволявате да подобрим предлаганите от нас услуги , и предоставянето на по-подходяща за Вас информация.

Политика за бисквитките "COOKIES" на Ейнджъл Травел ООД

Какво са бисквитките?

Когато даден уеб сайт се зарежда, той създава и изпраща на посетителя си бисквитка. Информацията в тази бисквитка се записва от уеб браузъра - в системното му пространство, на устройството на посетителя. При всяка следваща заявка към същия сайт, браузърът връща обратно информацията от бисквитката.

 

Бисквитките "COOKIES" биват два вида – постоянни и сесийни - временни.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време (освен, ако не ги изтриете).

Сесийните бисквитки се поставят временно в устройството Ви, когато посещавате нашия сайт и се заличават, когато затворите страницата. Те не се съхраняват на Вашето устройство. 

Вие можете да контролирате и управлявате използването на  „бисквитките“ чрез браузъра си . Имайте предвид, че с премахването или ограничаването на „бисквитките“ може да повлияете на потребителското Ви изживяване и някои услуги вече може да не функционират.

Информация как да контролирате  и премахвате бисквитките, чрез браузъра който използвате може да получите от следните линкове :

Microsoft Internet Explorer

MacOS Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Бисквитки на трети страни

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас.

 

В качеството си на администратор на лични данни „Ейнджъл Травел ООД" събира, съхранява и обработва предоставените при регистрацията лични данни, като  с приемането на Общите условия за ползване на сайта Потребителят дава изричното си съгласие за това.

Личните данни на Потребителите се съхраняват съобразно изискванията на Закона за личните данни до момента, до който Потребителят има активен профил на сайта и ще бъдат използвани само и единствено с оглед нуждите на този сайт и предоставяните от него услуги по закупуване на ваучери. 

Със закупуването на ваучер Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставени на съответния доставчик за счетоводни цели и за издаване на фактура.

Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на закон или по нареждане на държавен орган. 

По всяко време Потребителят може да изтрие и редактира профила, като премахне съдържащите се в него лични данни. 

С регистрацията си в BESTPRICE.BG, Потребителят разрешава в потребителските му профили BESTPRICE.BG , Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявеният от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други съобщения от Ейнджъл Травел ООД  

Ейнджъл Травел ООД носи отговорност, съгласно Закона за защита на личните данни за информацията, предоставена му от Потребителя, по повод регистрацията му в интернет страницата на BESTPRICE.BG Изключение от предходното изречение са случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Ако Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия за ползване на сайта или са нарушени правата и законните интереси на трети лица, Ейнджъл Травел ООД има право да предостави лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.

© 2014-2024 Bestprice.bg All rights reserved